ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ต้องการร่วมงานกับเรา ส่ง Resume ตำแหน่งงาน และเงินเดือนที่ต้องการ
มาที่ [email protected]

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ติดต่อเสนอขายสินค้า
 2. เข้าพบลูกค้า วัดหน้างาน และติดตามงาน
 3. ประสานงานขายกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 4. บริหารงานขาย
 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย, หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 4. มีความรับผิดชอบ มีทักษะการเจรจา
 5. มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 7. สามารถออกตรวจติดตามความคืบหน้าไซด์งาน
 8. มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีรถยนต์ส่วนตัว (มีค่าน้ำมัน)

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบระบบบัญชีทั้งด้านรับ – จ่าย
 2. ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึก
 3. จัดทำรายงานสรุปยอดรับ-จ่าย แยกตามประเภทสินค้า ประจำเดือน
 4. สรุปยอดสินค้าคงเหลือประจำเดือน
 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : หญิง อายุ 30-40 ปี
 2. วุฒิ : ปวส – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 3. มีความละเอียดรอบคอบ
 4. มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 6. มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 7. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ตรงจุด
 8. สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้เป็นอย่าง

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ประกอบและติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป
 2. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
 3. ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 4. อื่น ๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 1. มีความรับผิดชอบ
 2. มีความขยันและอดทน
 3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 1. ประเมินปริมาณการใช้วัสดุ/อุปกรณ์และวัดหน้างาน
 2. ควบคุมการดำเนินงานโครงการ
 3. ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการให้ผู้บริหารทราบ
 4. ติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถดูแบบได้, เขียนแบบได้ สามารถใช้โปรแกรม Autocad 2D, 3D ได้
 4. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 6. หากมีประสบการณ์ด้านงานโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ