LCPHack
5 Class ของห้องคลีนรูม

        การสร้างห้องคลีนรูม มีการจัดแบ่ง คลาสของห้องคลีนรูม เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องของ สิ่งปนเปื้อน ที่เป็นอนุภาคขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่มาจากผู้ปฏิบัติงาน  เครื่องจักร กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศภายนอก  สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างปัญหาให้กับผลิตภัณฑ์หรืองานที่กำลังทำอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้งานขาดประสิทธิภาพและอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ โดยห้องคลีนรูม จะเข้ามาช่วยระวังในเรื่องของการปลอดเรื่องเชื้อโรค  เช่น โรงพยาบาล  โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์  โรงงานยา  โรงงานผลิตอาหาร  โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ หรือห้องทดลองต่าง ๆ

Class ของห้องคลีนรูมเป็นชื่อเรียกตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน FED-STD-209D (Federal Standard 209D) ซึ่งเป็นมาตรฐานของอเมริกา ประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 1963 มาตรฐานนี้ตั้งชื่อคลาสของคลีนรูมโดยดูเกณฑ์ของฝุ่นขนาด 0.5 ไมครอนในอากาศปริมาตร 1 ลูกบาศก์ฟุต โดยมีการจัดแบ่ง Class ของคลีนรูม ออกเป็น ดังนี้

Class ของห้องคลีนรูม

จากการแบ่งระดับความสะอาดของห้องสะอาดตามมาตรฐาน U.S. Fed. Std. 209e  เราจะได้ระดับความสะอาดต่าง ๆ ดังนี้  คือ

Clean Room-Class 1

ระดับ M 1.5 (Class 1) : จำนวนอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนขึ้นไป ที่ไม่เกิน 35.3 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร (1 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต)

Clean Room-Class 10

ระดับ M 2.5 (Class 10) : จำนวนอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนขึ้นไป ที่ไม่เกิน 353 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร (10 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต)

Clean Room-Class 100

ระดับ M 3.5 (Class 100) : จำนวนอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนขึ้นไป ที่ไม่เกิน 3,530 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร (100 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต)

Clean Room-Class 1,000

ระดับ M 4.5 (Class 1000) : จำนวนอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนขึ้นไป ที่ไม่เกิน 35,300 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร (1000 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต) 

Clean Room Class 10,000

ระดับ M 5.5 (Class 10,000) : จำนวนอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนขึ้นไป ที่ไม่เกิน 353,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร (10,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต) 

Clean Room Class 100,000

ระดับ M 6.5 (Class 100,000) : จำนวนอนุภาคขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนขึ้นไป ที่ไม่เกิน 3,530,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร (100,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต) 

Class ของห้องคลีนรูม
ที่มาของภาพ: https://www.thaitakasago.co.th

บริการติดตั้งห้องเย็น ห้องคลีนรูม (Clean-Room) ห้องไลน์ผลิต ด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel โดยมืออาชีพ

ดูรายละเอียด
Translate »