LCPHack
โรงเรือนระบบปิด (EVAP) กับการใช้แผ่นฉนวน

โรงเรือนระบบปิด (EVAP) กับการใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป

evap 1 1

    ในการทำโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ชนิดนี้จะมีการใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป เพื่อช่วยในการรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ เนื่องจาก ณ ปัจจุบันสภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ และเพาะปลูกเป็นอย่างมาก การทำโรงเรือนในปัจจุบันจึงต้องคำนึงถึงสภาวะอากาศเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีการทำโรงเรือนระบบ EVAP (Evapolative Cooling System) เป็นการทำโรงเรือนในระบบปิดแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยน้ำ เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ และการเพาะปลูกพืช การทำโรงเรือนในระบบนี้จะช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน โดยการพ่นน้ำผ่านทางแผ่นรังผึ้ง อากาศจากภายนอกจะถูกพัดลมดูดผ่านแผ่นรังผึ้งอีกด้านช่วยให้อุณหภูมิลดลง 

      โรงเรือนเลี้ยงสัตว์จัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวงจรการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ทั้งนี้เพราะโรงเรือนเปรียบเสมือนที่อยู่ ที่หลับนอนของสัตว์ หากผู้เลี้ยงสัตว์สามารถจัดหาโรงเรือนที่เหมาะสม มีสุขลักษณะที่ดีให้กับสัตว์แล้วสัตว์ก็จะให้ผลตอบแทนอย่างสูงสุด การสร้างโรงเรือนก็ต้องสร้างให้เหมาะสมกับชนิด พันธุ์ เพศ และอายุของสัตว์ เนื่องจากสัตว์ในแต่ละระยะต้องการโรงเรือนที่ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่สัตว์ทุกชนิดต้องการเหมือนกันคือโรงเรือนที่เย็นสบาย อากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้งและไม่เปียกชื้น

ข้อดีของการทำโรงเรือนระบบปิด หรือ EVAP (Evapolative Cooling System)

  1. ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน รักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้คงที่
  2. ประหยัดพลังงาน
  3. ทำให้สัตว์ หรือพืชที่เพาะปลูกมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
  4. สัตว์ไม่เครียด เนื่องจากภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ
  5. ป้องกันโรคติดต่อจากภายนอก
  6. เลี้ยงสัตว์ได้มากกว่าโรงเรือนทั่วไป
  7. เหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกร
evap 2
sandwich panel wall inside 02

โรงงานผู้ผลิต และจำหน่ายแผ่นฉนวนกันความร้อน ราคาถูก ประหยัด ฉนวนกันความร้อน ไม่ลามไฟ โดย FATEK Group

ผลิตภัณฑ์แผ่นผนังโรงเรือนสำเร็จรูป

Translate »