LCPHack

ประเภทห้องแช่แข็ง ห้องเย็น มีกี่ประเภท?

ประเภทของห้องเย็น

ประเภทของห้องเย็น หรือประเภทห้องแช่แข็ง (Cold Storage, Cold Room) มีทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room)

            ห้องเย็นประเภทนี้มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิ เพื่อรอกระบวนการต่อไป หรือ เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เชื้อเอมไซน์ย่อยเนื้อในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ห้องเย็นเฉียบพลันจะมีข้อกำหนดของเวลาเข้ามาด้วย อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ประมาณ 2-10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

ห้องแช่แข็ง (Freezer Room)

            ห้องเย็นประเภทนี้เป็นห้องที่มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิและเก็บสินค้าในช่วงเวลานาน ๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้น ๆ เช่น ปลาแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -17.8 ถึง -23.3 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลา 8-10 เดือน อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

ห้องแช่แข็ง (Freezer Room)
Source : KP-Cool

ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room)

            ห้องเย็นประเภทนี้มีไว้สำหรับเก็บรักษาสินค้าซึ่งสินค้าถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยสินค้าที่นำมาเก็บมีอุณหภูมิต่ำกว่า หรือเท่ากับ อุณหภูมิของห้องเก็บรักษาสินค้าในการคำนวณโหลดทำความเย็นไม่จำเป็นต้องคิดค่าความร้อนจากตัวสินค้า อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ -25 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับสินค้า

ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room)

ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room)

            ห้องเย็นประเภทนี้มีไว้สำหรับ Freeze สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย การ Freeze สินค้าในแต่ละประเภท จะแตกต่างกัน เช่นการ Freeze ผักและผลไม้จะต้อง Freeze เร็วไม่ทำให้ผนังเซลล์แตก ซึ่งการที่เซลล์แตกเกิดจากน้ำในเซลล์เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง) หรือการ Freeze อาหารทะเลส่งออกจะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซลล์ เพราะจะทำให้เซลล์ช้ำ โดยทั่ว ๆ ไปห้องแช่แข็งลมเย็นจัด จะมีขนาดความจุของสินค้าได้ 2.5 ตัน จะใช้เวลาในการ Freeze ประมาณ 4-5 ชม. โดยข้อกำหนดจะต้องดึงอุณหภูมิได้ไม่เกิน 6 ชม. อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ -35 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับสินค้า

ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room)

ห้องเย็นพักสินค้า (Anti Room)

            ห้องเย็นชนิดนี้มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) หรือห้องเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำ ๆ ห้องนี้บางครั้งก็มีไว้สำหรับพักสินค้า หรือกระจายสินค้าบ้างในตัวเอง อุณหภูมิส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ -5 ถึง 10 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้านั้น ๆ

coldroom cp

Source ที่มาของบทความ : intercooling

cold room 3d

บริการรับสร้างห้องเย็นติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็งสำเร็จรูป ให้ผ่านมาตรฐาน GMP และ HACCP ด้วย ฉนวนผนังห้องเย็น Sandwich Panel แผ่นเคลือบระดับ Food Grade มาตรฐาน USDA

บริการติดตั้ง ออกแบบ สร้างห้องเย็น

Translate »