LCPHack
ห้องเย็น คือ อะไร?

Cold Room ห้องเย็น คือ อะไร?

Cold room Air Blass

ห้องเย็น (Cold Room, Chilling Room, Cold Storage) คือ ห้องที่ใช้ในการรักษาอาหารที่อุณหภูมิต่ำ แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็งของอาหาร อุณหภูมิที่ใช้เพื่อสำหรับแช่เย็นอาหาร อยู่ระหว่าง -3 ถึง -7 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่สมควร สำหรับเก็บรักษาอาหารแต่ละประเภทจะต่างกัน การเก็บรักษาในห้องเย็นใช้สำหรับเก็บรักษาอาหารที่เสื่อมเสียง่าย (Perishable Food) ได้แก่

 • ห้องเย็นสำหรับ เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแพะ เนื้อแกะ
 • ห้องเย็นสำหรับ อาหารทะเล (ทั้งสดและปรุงสุกแล้ว)
 • ห้องเย็นสำหรับ อาหารแปรรูปขั้นต่ำ (Minimally-processed food)
 • ห้องเย็นสำหรับ น้ำนมดิบ และผลิตภัณฑ์นม (Dairy Product) เช่น น้ำนมพาสเจอร์ไรซ์ เนย โยเกิร์ต เนยแข็ง นมเปรี้ยว
 • ห้องเย็นสำหรับ แช่ไข่
 • ห้องเย็นสำหรับ ผักและผลไม้สด
 • ห้องเย็นสำหรับ อาหารพร้อมบริโภค (Ready-to-Eat Foods)
 • ห้องเย็นสำหรับ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน แหนม

วัตถุประสงค์ในการแช่เย็น

 • ชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (Pathogen) เช่น Salmonella เป็นต้น
 • การบ่มเนื้อสัตว์ (Meat Aging)
 • ชะลอปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมี
 • ลดอัตราการหายใจ (Respiration rate) ของผักและผลไม้
 • การแช่เย็นตามประเภทของอาหาร
 • การแช่เย็นผักและผลไม้ (Cold storage of fruit and vegetable)
 • การแบ่งกลุ่มผักผลไม้ตามอุณหภูมิแช่เย็นและความชื้นสัมพัทธ์
 • การแช่เย็นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (Cold storage of meat and meat products)
 • การแช่เย็นน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม (Cold storage of milk and dairy product)

ที่มา: Cold storage / ห้องเย็น คือ

cold room 3d

บริการรับสร้างห้องเย็นติดตั้งห้องเย็น ห้องแช่แข็งสำเร็จรูป ให้ผ่านมาตรฐาน GMP และ HACCP ด้วย ฉนวนผนังห้องเย็น Sandwich Panel แผ่นเคลือบระดับ Food Grade มาตรฐาน USDA

บริการติดตั้ง ออกแบบ สร้างห้องเย็น

Translate »