LCPHack
how important is packaging for frozen food
บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็งสำคัญแค่ไหน?

บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็ง มีหน้าที่สําคัญคือ ปกป้องผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อนของ จุลินทรีย์และป้องกันการสูญเสียน้ํา กลิ่น รสชาติออกจากอาหารแช่เยือกแข็งและปกป้องการดูดซับกลิ่นที่ไม่ พึงประสงค์กลับเข้าไปภายในอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางประสาท สัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแช่เยือกแข็ง สมบัติของบรรจุภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง วัสดุที่ใช้สําหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง จะต้องทนทานต่ออุณหภูมิต่ําภายใต้สภาวะการเก็บ รักษาผลิตภัณฑ์ทนการฉีกขาด ทนต่อความชื้น

Translate »