ประตูสำหรับห้องเย็น มีลักษณะพิเศษกว่าประตูชนิดอื่น ๆ เนื่องจากบานประตูคือแผ่นฉนวน Sandwich Panal ในการเลือกใช้ประตูแต่ละประเภทต้องเลือก ให้เหมาะสมกับการใช้งาน พื้นที่ อีกทั้งรูปแบบของประตูห้องเย็น เพื่อให้เหมาะสมกับห้องเย็น โดยประตูห้องเย็นแบ่งหลัก ๆ มีสองประเภท ได้แก่

1. ประตูบานเลื่อน (Sliding Door) ซื่งแบ่งเป็นแบบ Manual และ Automatic ขนาดของประตูเราจะออกแบบตามที่ลูกค้ากำหนด
2. ประตูบานสวิง (Swing Door)