LCPHack

FATEK Group เป็นทั้งผู้ผลิต และรับออกแบบติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป รวมทั้งรับปรึกษาการออกแบบติดตั้งห้องประเภทต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งการออกแบบติดตั้งแบ่งออกเป็นหลายประเภท FATEK ของเรานั้น รับออกแบบติดตั้งห้องอะไรบ้าง ? บทความนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังสนใจออกแบบติดตั้งห้องต่าง ๆ ด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ไว้ใช้ตัดสินใจ

ออกแบบติดตั้ง

FATEK Group รับออกแบบติดตั้งห้องอะไรบ้าง ?

1.บริการติดตั้งห้องแช่แข็ง

ห้องแช่แข็ง (Freezer Room) เป็นห้องที่ต้องการแช่อาหารให้เป็นเยือกแข็ง เช่น ปลาแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -17.8 ถึง -23.3 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลา 8-10 เดือน เป็นห้องเย็นที่ใช้สำหรับลดอุณหภูมิสินค้าและเก็บสินค้าในช่วงระยะเวลานาน ๆ ซึ่งหากปฏิบัติอย่างถูกต้องจะสามารถรักษาสี กลิ่น รส และคุณค่าทางอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร (Food Processing) เพื่อถนอมอาหาร (Food Preservation)

การติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปจะช่วยกันความร้อนไม่ให้แผ่เข้าภายในห้องแช่แข็ง อีกทั้งยังช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในห้องแช่แข็งให้คงที่ FATEK สามารถทำห้องแช่แข็งได้ตั้งแต่ -10 ถึง -45 องศาเซลเซียส ห้องแช่แข็งที่ ฟาเท็คฯ เคยรับออกแบบติดตั้ง เช่น ห้องแช่อาหารทะเล ห้องแช่เนื้อสัตว์ ห้องแช่ผักผลไม้ และ อื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น
ที่มา : Freezer Room

ห้องแช่แข็ง (Freezer Room)
ห้องแช่แข็ง (Freezer Room)

2.บริการติดตั้งห้องเย็น

ห้องเย็น (Cold Room, Cold Storage) คือ ห้องที่ใช้ในการรักษาอาหารที่อุณหภูมิต่ำ แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็งของอาหาร โดยส่วนมากมีวัตถุประสงค์นำมาใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์, อาหารทะเล, นม, เนย, ผัก, ผลไม้ และอาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน เป็นต้น

อุณหภูมิที่ใช้สำหรับแช่เย็นอาหาร อยู่ระหว่าง -3 ถึง -7 องศาเซลเซียส ซึ่งห้องจะต้องมีการ Seal รอยต่ออย่างดี ถึงจะทำให้ห้องเย็นเก็บความเย็นได้ดีและยาวนาน ห้องเย็นที่ฟาเท็คฯ เคยรับออกและแบบติดตั้ง เช่น ห้องเย็นแช่เนื้อสัตว์ ,แช่อาหารทะเล, อาคารเก็บสินค้าเวชภัณฑ์ และ อื่น ๆ เป็นต้น
ที่มา : Cold Room

บริการติดตั้งห้องเย็น
ห้องเย็น (Cold Room)

ซึ่งคุณภาพที่ได้จากการติดตั้งห้องแช่แข็งและห้องเย็นโดยแผ่นฉนวนสำเร็จรูปของ FATEK มีดังนี้

  • คุณภาพการควบคุมอุณหภูมิได้ดี โดยมีอุณภูมิเฉลี่ยคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง
  • คุณภาพของความสะอาด ปลอดภัย ติดตั้งด้วย ฉนวนผนังห้องเย็น Sandwich Panel แผ่นเหล็กเคลือบสีพิเศษที่ได้มาตรฐาน Food Grade จาก USDA
  • คุณภาพของการได้มาตรฐานสากล : เราออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน HACCP

3.บริการติดตั้งห้องคลีนรูม และ ห้องปลอดเชื้อ

ห้องคลีนรูม (Clean Room) และ ห้องปลอดเชื้อ บางครั้งถูกเรียกว่า ห้องสะอาด คือ ห้องที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ไม่ให้เกินระดับที่กำหนดไว้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้ในสถานที่ ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันเชื้อโรค และสิ่งปนเปื้อน เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารและยา โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวต้องอาศัยการคุมปัจจัยเสริมต่าง ๆ ได้แก่ ลม อุณหภูมิ แรงดันอากาศ รวมไปถึงความชื้นสัมพัทธ์

ห้องคลีนรูม (Clean Room) หรือ ห้องปลอดเชื้อ
ห้องคลีนรูม (Clean Room) และ ห้องปลอดเชื้อ

4.บริการติดตั้งห้องไลน์ผลิต แปรรูปผลิตอาหาร

ห้องไลน์ผลิต (Processing Room) คือ ห้องที่ใช้เป็นพื้นที่ในกระบวนการผลิตสินค้า รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และคนงานจำนวนมาก มีการควบคุมความสะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่ให้แมลงหรือสิ่งอื่นที่จะเข้าไปปะปนหรือปนเปื้อนกับวัตถุดิบ

5. บริการติดตั้งอาคาร / สำนักงาน

อาคาร / สำนักงาน (Office) เป็นสถานที่สำหรับพนักงานในองค์กรเพื่อปฏิบัติติงาน เป็นสถานที่ที่ต้องการความสงบ สะอาด และอากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะแก่การทำงาน นอกจากนี้ ฟาเท็คฯ ยังรับออกแบบ ตู้สำนักงานสำเร็จรูป (Container Office) โดยติดตั้ง ด้วยฉนวนผนัง ที่มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย รวมถึงความเรียบหรูดูดี เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่การใช้งานที่กว้างขึ้น

ภาพภายในสำนักงาน หรือ Office
ภาพภายในสำนักงาน หรือ Office

6.บริการติดตั้งห้องอบ

ห้องอบที่ฟาเท็คฯ รับออกแบบมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการห้องอบประเภทไหน อุณภูมิที่ใช้ในห้องอบอยู่ที่ประมาณ 80-100 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่ใช่อุณภูมิคงที่ตลอด 24 ชม. แต่เป็นอุณภูมิที่มีการแพร่กระจายความร้อนภายในห้อง ห้องอบที่ฟาเท็คฯ เคยรับออกแบบและติดตั้ง เช่น ห้องอบพ่นสี ,ห้องอบอาหาร เป็นต้น

ลูกค้าสามารถเลือกเนื้อของแผ่นฉนวนได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยความหนาของแผ่นฉนวนจะขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิในพื้นที่ติดตั้ง ผนังฉนวนมีให้เลือกทั้งหมด 4 แบบ

จุดเด่นของคุณสมบัติแผ่นฉนวนสำเร็จรูป จาก FATEK

  • เหล็กที่เป็นส่วนประกอบของแผ่นนั้น มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ทำให้ลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม ที่พบส่วนใหญ่ในอาหาร ให้หมดไปได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
  • ฉนวนกันความร้อน ที่ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่และระบบทำความเย็นทำงานน้อยลง ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้ามากขึ้น
  • ปลอดภัย สามารถยับยั้งการลามไฟ ช่วยลดมูลค่าความเสียหายหรือผลกระทบจากการเกิดเพลิงไหม้ให้น้อยลงได้
  • ใช้สีที่เป็น Food Grade ผ่านการรับรองให้ใช้ได้สำหรับห้องที่ต้องการความสะอาดและอนามัย
  • ทำความสะอาดได้ง่าย

จากบทความข้างต้น หลายท่านคงทราบกันแล้วว่า FATEK รับออกแบบติดตั้งห้องอะไรบ้าง หากท่านสนใจบริการรับออกแบบติดตั้ง ห้องต่าง ๆ ที่เราได้แนะนำไป หรือมีห้องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ สามารถติดต่อ FATEK Group ของเราได้ตลอดเวลา

เราพร้อมบริการด้วยความรวดเร็ว และมีคุณภาพ โดยการบริการสร้างห้องของเรา สร้างด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อน (Sandwich Panel) และวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมไปถึงทีมงานที่มีฝีมือ และประสบการณ์กว่า 25 ปี ในราคาที่ยุติธรรม ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอน…

ทีมช่างติดตั้งงาน

FATEK Group ผู้ผลิต ออกแบบและติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน ที่มีคุณภาพทั้งในเรื่องของสินค้า วัสดุ และทีมช่างที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี

ผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนกันความร้อน ที่มีคุณภาพ


Translate »