LCPHack
defrosting system
ระบบละลายน้ำแข็ง (Defrost) ในอุตสาหกรรมมีแบบใดบ้าง ?

ทำไมต้องมีระบบละลายน้ำแข็ง? หากต้องการใช้งานอุณหภูมิต่ํากว่า 0 C ํ ที่ความดันบรรยากาศ ซึ่งที่อุณหภูมินี้น้ําจะมีสถานะเป็นน้ำแข็ง เมื่อนําวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เข้ามารักษาอุณหภูมิ ก็จะมีความชื้นระเหยจากผิวสู่บรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีความชื้นจากบรรยากาศ ภายนอกอันเนื่องมาจากการเปิด-ปิดประตูบ่อย ความชื้นเหล่านี้เมื่อได้รับความเย็นจาก ส่วนทําความเย็นก็จะกลายเป็นน้ำแข็งเกาะส่วนทําความเย็น ซึ่งจะส่งผลให้การถ่ายเทความเย็นภายในห้องเย็นลดลง ส่งผลให้ไม่สามารถทําอุณหภูมิในห้องทำความเย็น

how important is packaging for frozen food
บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็งสำคัญแค่ไหน?

บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็ง มีหน้าที่สําคัญคือ ปกป้องผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อนของ จุลินทรีย์และป้องกันการสูญเสียน้ํา กลิ่น รสชาติออกจากอาหารแช่เยือกแข็งและปกป้องการดูดซับกลิ่นที่ไม่ พึงประสงค์กลับเข้าไปภายในอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางประสาท สัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแช่เยือกแข็ง สมบัติของบรรจุภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง วัสดุที่ใช้สําหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง จะต้องทนทานต่ออุณหภูมิต่ําภายใต้สภาวะการเก็บ รักษาผลิตภัณฑ์ทนการฉีกขาด ทนต่อความชื้น

Translate »